يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۰۸:۳۱
طلوع خورشيد : ۰۵:۵۲:۲۵
اذان ظهر : ۱۳:۰۱:۲۱
غروب خورشيد : ۲۰:۱۰:۳۸
اذان مغرب : ۲۰:۳۰:۰۵
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۴۸۰۵۳
دیروز : ۱۱۸
امروز : ۲۷
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي مطالعاتي
موضوع قرارداد :مطالعات 4 دستگاه پل ناهمسان در محورهاي زنجان - بيجار و سرخه ديزج - گيلوان

كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان زنجان
آدرس و تلفن كارفرما :
زنجان- اداره كل راه و ترابري استان زنجان
02417272027

تاريخ شروع : ۸۸/۳/۱۵ تاريخ پايان : ۸۸/۷/۱۵
مبلغ پروژه : ۲۲۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال
اعتبار طرح : عمراني
محل اجراي پروژه : استان زنجان - محدوده شهر زنجان
مدير پروژه : مجيد پروين
ساير كارشناسان اصلي :
شرح تفضيلي فعاليت هاي انجام شده :
1. بازديدهای ميدانی و انجام مطالعات اوليه
2.برداشت نقشه برداری از وضع موجود محور و مستحدثات واقع در حريم راه
3. مطالعات هيدرولوژی و بررسی ابنيه فنی مسير
4. مطالعات زمين شناسی و لرزه خيزی منطقه
5. مطالعات طرح هندسی و معيارهای طراحی
6. مطالعات ترافيک
7.مطالعات روسازی و طرح ضخامت لايه های اجرايی
8.تدوين گزارش مطالعات مرحله اول به انضمام برآورد اوليه
9.تهيه نقشه های اجرايی شامل پلان ، پروفيلهای طولی و عرضی ، مقطع عرضی تيپ و جزئيات اجرايی
10.تهيه اسناد و مدارک مناقصه
11.موافقتنامه و شرايط عمومی و خصوصی پيمان
12.تهيه دفترچه فهرست بهای واحد عمليات اجرايی
13.تدوين گزارش مطالعات مرحله دومبازگشت